Da De Magistris a Ferrara
L’insana voglia di Palestina