Papa Francesco insiste
“Gerusalemme è di tutti”
Ma è la capitale di Israele